VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN FUGLDALEN"

 

Navn, hjemsted og formål

 

§1.

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Fugldalen".

 

§2.

Foreningens hjemsted er Ry kommune under Skanderborg ret, der er foreningens værneting.

       

§3.

Stk.1

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

 

Stk.2

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, 

hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.   

 

Stk.3

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer mv. med derpå værende anlæg.

 

Stk. 4

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen

 

§4.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er eller vil blive udstykket fra -----------------------------------------

 

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en              

generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelser om, at også ejere  af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Såfremt byrådet kræver det, har grundejerforeningen pligt til at optage ejere af grunde udenfor lokalplanområdet eller til sammenslutning med anden grundejerforening.

 

§5

Stk.1

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 

Stk.2

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

 

Stk.3

Den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet senest 14 dage efter overtagelsesdagen til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl samt parcellens parcelnr. og matr.nr.

 

§6.

Stk 1

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

Stk.2

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne forholdsvis, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

Stk.3

Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver boligenhed eller grund, dette ejer, et indskud på 200,00kr, der forfalder til betaling senest 1 måned efter den stiftende generalforsamling. Ved overtagelse af de af kommunen ejede grunde skal der senest en måned efter overtagelsen betales et indskud på 200,00 kr. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af grunde.

 

Stk.4

I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund eller boligenhed, dette ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, til betaling forud den 1.maj.  Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

 

Stk.5

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

 

Stk.6

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

 

Stk.7

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

 

Stk.8

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

 

 

Generalforsamlingen

 

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§8

Stk.1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, første gang i 2000. Der indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 21 dages varsel.

 

Stk.2

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

 

Stk.3

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk.4

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk.5

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

 

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

4. Rettidigt indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, lige årstal.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, ulige årstal.

8. Valg af 1 revisorer.

9. Valg af 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt

 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

§9

Stk.1

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

 

Stk.2

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§10

Stk.1

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 

Stk.2

Hver boligenhed/grund har 2 stemmer.

 

Stk.3

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem fra generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

 

Stk.4

Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end een fuldmagt. Der kræves ikke fuldmagt, når stemmeafgivelsen foretages af et medlem af vedkommendes husstand.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jvf dog §§ 3,4, 11, 18 og 25.

 

Stk.5

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§11

Stk.1

Vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der vedrører bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, kan kun finde sted ved urafstemning. Beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

 

Stk.2

Når der ved en urafstemning er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 

Bestyrelsen

 

§12

Stk.1

Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

 

Stk.2

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv. I tilfælde af uenighed, vælges formand og kasserer af generalforsamlingen I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste

generalforsamling.

 

Stk.3

Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for to år ad gangen. Ved første generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

Stk.4

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot eet medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

 

Stk.5

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

§13

Stk.1

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen mv. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

 

Stk.2

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

Stk.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

 

Stk.4

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

 

§14

Stk.1

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening. Ved gældsstiftelse og/eller pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Revisorer og regnskab

 

§15

Stk.1

Generalforsamlingen vælger en revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

 

Stk.2

Revisorerne gennemgår mindst een gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

 

Stk.3

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst een gang årligt.

 

§16

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31.december 2000. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1.februar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig  med indkaldelse til generalforsamling.

 

§17

Stk.1

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

 

Stk.2

På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden.

 

Stk.3

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 500,00 kr.

 

§ 18

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede.

 

Særlige bestemmelser

 

§19

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§20

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

 

§21

Stk.1

Det påhviler medlemmer, som er ejere af ubebyggede grunde, at renholde disse for affald mv.

 

Stk.2

Hvis den i stk.1 nævnte forpligtelse ikke overholdes efter henstilling fra grundejerforeningens bestyrelse, kan denne lade det nødvendige arbejde foretage på grundejerens bekostning.

 

Stk.3

Har grundejeren ikke inden en måned efter påkrav betalt omkostningerne ved det i stk.2 udførte arbejde, træder bestemmelserne i §6 stk. 6,7 og 8 i kraft.

 

§22

Det påhviler medlemmerne at sørge for, at der ikke sker parkering af køretøjer med totalvægt over 3500 kg. på boligvejene.

 

§23

Grundejerne foranlediger og bekoster eventuel etablering af fast belægning fra grundskel til kantsten.

 

Godkendelse mv.

 

§24

Nærværende love er vedtaget på en dertil indkaldt generalforsamling d.4/11-1999

 

§25

Ændring af vedtægter kan kun ske på generalforsamling. Beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ændring skal efterfølgende godkendes af kommunen.