Referat: Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fugldalen

Dato: Tirsdag d. 12. marts 2024 – kl. 20.00

Sted: Børnehuset Fugldal

Referatet følger dagsordenen fra Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent

Toke (nr. 1) valgt som dirigent, og Emil (nr. 13) valgt som referent.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, endelig

indkaldelse og forslag mv. er udsendt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden for bestyrelsen fremlagde årsberetningen. Det blev bl.a. nævnt, at der

var godt fremmøde til Mød din Nabo og fastelavnsfesten i starten af året.

Der var stor opbakning til begge arbejdsdage, hvilket gør det sjovt og nemmere at

overskue for alle – hvilket bestyrelsen takker for. Sommerfesten var en stor succes,

så stor ros til Nr. 1, 10 og 34 for at arrangere festen.

Der er i 2022 indgået lejeaftale med Skanderborg Kommune om brug af

fællesarealet, og kommunen har bekræftet at der fremover er årligt eftersyn af

legepladsen. Omkostningen til dette står kommunen for, hvilket medfører en

besparelse på cirka 3.000 kr./årligt for foreningen.

Legepladseftersynet har givet en anmærkning på hhv. en stolpe i legetårnet og

vippen. Begge dele er derfor sat til at blive udskiftet på forårets arbejdsdag.

Omkostninger hertil fremgår af budgettet for 2024.

Foreningen har fået ny bank. Tre banker har været adspurgt, og Vestjysk Bank var

billigst hvorfor denne er valgt.

Endelig har slutningen af året budt på større mængder sne, hvilket Michael (nr. 38)

har timet sublimt ift. at få ryddet – stor tak for indsatsen.

Beretningen er vedtaget uden spørgsmål.

3. Aflæggelse af regnskab 2023

Regnskab blev fremlagt, og der var en kortere drøftelse om foreningens potentielle

renteindtægter, samt spørgsmål til hvorvidt det er hensigtsmæssigt at genoptage

indbetaling til vejfonden, med henvisning til at det vigtigt at tænke langsigtet da det

er omkostningstungt når først der skal ny asfalt. Der blev ikke aftalt yderligere

opfølgning.

Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag til afstemning

a. Forslag om opsætning af solsejl på legepladsen til afstemning

Kort fremlæggelse af forslag, og herefter kort spørgsmål vedr. placering af

sejlet. Placering kan justeres ifm. etablering på arbejdsdagen.

Forslag enstemmigt vedtaget.

b. Forslag om opsætning af skilte om Nabohjælp til afstemning

Kort fremlæggelse af forslag, hvortil det blev nævnt at nr. 1. (husstanden hvis

hæk, skiltet skal stå foran) er indforståede med placeringen. Derudover blev

der opfordret til, at man tilmelder sig Nabohjælp-app’en og herunder får

oprettet en lukket Fugldalen-gruppe i app’en. Det er frivilligt om man ønsker at

tilmelde sig app’en.

Forslag enstemmigt vedtaget.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024

Budget godkendt.

6. Valg til bestyrelsen

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen; Maria nr. 34 (modtog genvalg) og Emil nr.

13 (modtog genvalg).

Den samlede bestyrelsen i 2024 består herefter af: Maria nr 34, Emil nr. 13, Martin

nr 26 (kasserer) og Bjarne nr. 3 (formand).

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg: Susanne nr. 16 (modtager genvalg)

Margrethe (nr. 24) valgt som 1. suppleant (for ét år), Susanne (nr. 16) valgt som 2.

suppleant (for to år).

8. Valg af revisor

På valg: Anne Kirstine nr. 9 (modtager genvalg)

AK (nr. 9) genvalgt som revisor.

9. Valg af revisor suppleant

Claus (nr. 6) genvalgt som revisor suppleant.

10. Eventuelt - herunder de kommende aktiviteter og ansvarlige

Forud for drøftelserne af punkterne under eventuelt, understregede dirigenten, at

der intet er til beslutning, men alene til drøftelse.

a. Drøftelse om etablering af vejbump til hastighedsbegrænsning. Beskrivelse og budgetkonsekvenser – Skal der arbejdes videre?

Bestyrelsen fremlagde kort det fremsendte bilag til drøftelsen. Ingen af de

tilstedeværende udfordrede, at der bliver kørt for stærkt på vejen. Det blev

fremhævet, at der har været direkte kontakt til fx vognmænd eller bude, der har

kørt for stærkt på vejen. Der var således under drøftelsen ikke uenighed om, at

det er relevant at undersøge hastighedsbegrænsende foranstaltninger.

Der blev gjort opmærksom på, at der også skal tages hensyn til eventuelle

støjgener ved etablering af bump, ligesom enkelte fremhævede at det vil være

til gene (for både bil og personer) at skulle over bump.

Fokus var i høj grad på, at etablering skal have effekt, hvorfor eventuelle tiltag

skal stå mål med dette. Det blev foreslået at undersøge blomsterkummer som

der tidligere har været etableret på Fugldalen.

Bestyrelsen tog bemærkningerne og forslagene til efterretning og undersøger

emnet nærmere.

b. Drøftelse af vores hjemmeside – Hvad er relevant information?

Alternative løsninger til eksisterende hjemmeside blev drøftet. En vigtig pointe

er, hvad skal den understøtte – oprindeligt billeder mv. fra

fællesarrangementer. Den tid er ovre, hvorfor der i højere grad vil være fokus

på dokumenter fra fx generalforsamlinger.

Ingen konkrete aftaler blev indgået. Jesper (nr. 18) og Toke (nr. 1) vil se på

emnet i løbet af det kommende år.

c. Forberedelser til næste arbejdsdag

Ift. de opgaver der ligger, har følgende personer lovet at være tovholder på

opgaverne på næste arbejdsdag:

·       Bord/bænkesæt: Martin

·       Legetårn: Morten

·       Fodboldmål: Maria

·       Vippen: Ernst

·       Skilte: AK.

·       Solsejl: Ingen - bestyrelsen prikker folk på skulderen.

 

Aktiviteter 2024/2025:

1. Forårsarbejdsdag: lørdag d. 13. april – kl. 9 til 13 (ansvarlig: Bestyrelsen)

2. Skt. Hans: søndag d. 23. juni (ansvarlig: Frivillige søges – ingen meldte sig)

3. Sommerfest: lørdag d. 17. august (ansvarlig: Nr. 20 + 28 + 32)

4. Efterårsarbejdsdag: lørdag d. 5. oktober – kl. 9 til 12 (ansvarlig: Bestyrelsen)

5. Fastelavn 2025: søndag 2. marts 2025 (ansvarlig: Emil nr. 13)

Mød din nabo: Maria (nr. 34) oplyste næste arrangement formentlig bliver i løbet af

april.