Referat fra Generalforsamling for Fugldalen, Torsdag d. 24. Marts 2022

 

Referent: Peter (28)

Tilstede v. generalforsamling: 1,2,5,6,9,10,13,16,24,28,32,34

 

A)  Valg af dirigent + referent:

Dirigent Morten (5) referent Peter (28)

 

B)  Bestyrelsens/formandens beretning:

Generelt Corna år, med lavt aktivitetsniveau.
God tilslutning til Skt. Hans og Sommerfest.

Bestilt snerydder ude fra, har haft frit spil til at rydde/salte når han syntes. Det gav lidt for løse tøjler, så nu er Michael (38) igen ansvarlig for at lave hver enkelt bestilling af snerydning.
Grundlæggerne af fredagsbar, har tilkendegivet at de nok vil starte baren op igen, således at alle på vejen kan lære hinanden bedre at kende.

C)  Aflæggelse af regnskab 2022

Bestyrelsen har efter forhandlinger med Jyske Bank forhandlet sig til at undgå gebyr for vores fælles konto (250 DKK pr. kvartal) – godt gået.
Efter aftale har der været forhøjet tilskud til sommerfesten i forhold til tidligere år.

 

D) Aktiviteter 2022

1) Forårsarbejdsdag: lørdag d. 30.04.22 - kl 10 til 12

2) Skt. Hans torsdag d. 23.06.22

3) Sommerfest: lørdag d.20 .08.22

4) Efterårsarbejdsdag: lørdag d. 29.10.22

Bemærk input til hvad der skal lave til arbejdsdage er velkommen. Meld gerne ind til bestyrelsen, hvis der er noget man ønsker skal laves. Så kan opgaverne lettere fordeles på dagen.

 

Skt. Hans: (34) laver heks + (10) står for bål/invitation -koordinering

 

Sommerfest: (1)-(10) og (36) er valgt v. sidste sommerfest. (1) vil dog gerne have en afløser, da de ikke selv kan deltage på dagen. De tager så tjansen i 2023. Er der nogen som vil træde til?

 

Arrangement ”Mød din nabo” vil evt. blive arrangeret med meget kort varsel af (28)+(34) – nærmere info følger.

 

E)   Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.

 

F) Fremlæggelse af budget 2022

G) Godkendelse af budget 2022
Budget blev enstemmigt godkendt. Såfremt projekt trampolin vedtages, indregnes det i budget som en ekstraordinær udgift, som straks afskrives. Budget fremsendes sammen med info om afstemning.

H) Valg til bestyrelsen. 2 poster på valg : Maria Lyngs Pedersen (formand) modtager

helst ikke genvalg, Linda (medlem) modtager genvalg.
Nyvalg til Bestyrelsen Emil (13)
Linda (18)- genvalgt

 

I) Valg af suppleant til bestyrelsen er på valg.
Suppleant Anne Kirstine (9) + Susanne (16) begge genvalgt.

 

Valg af revisor: på valg Susanne Matthiesen (16)
Revisor Susanne (16) genvalgt
Suppleant Claus (6)

 

J) Behandling af indkomne forslag

Basketballkurv – placering.
Der er indleveret forslag om at sænke basketballkurv, så de mindre personer kan være med.
Altså må kurven blive sænket?
Efter lidt diskussion blev forslaget afvist, idet det sikkerhedsmæssigt er bedre at de hænger højt, så man ikke kan ”dunke”. (lang spilleteknisk forklaring, som ikke gengives her) + at en høj kurv giver tilbud på legepladsen, til de lidt større børn. Forslag blev afvist.

 

Opførelse af Trampolin
1. Der er (gen)forslag om indkøb af trampolin til legeplads.(vi satser på at den fornødne viden er tilvejebragt)

Retningslinier er indhentet så vi kan overholde lovkrav. Forsikring for nuværende legeplads vil dække, hvis løbende eftersyn overholdes. Dvs. en speciel trampolin skal indkøbes. Pris for etablering og materialer: 25.000 DKK

 

Der var ikke nok fremmødte til at godkende investering, da forslag skal vedtages med 2/3 flertal, ved større omkostninger (se vedtægter). Opførelse af trampolin sendes derfor til afstemning.
Ved evt. godkendelse af trampolinprojekt, blev det vedtaget af udgiften til denne skal tages fra egenkapitalen.

 

K) Eventuelt
Tidligere har der været afholdt Fastelavn i Fugldalen. Vil nogle af de ”nye” med børn, tage stafetten op er de velkommen. Børnehave kan normalt lånes til formål. Peter(28) har to tønder liggende på loftet som kan bruges til formål. Ret evt. henvendelse v. interesse.

 

Morten (5) vil til næste generalforsamling undersøge om det er rentabelt og muligt at få en robotplæneklipper til at slå græsset på legepladsen. Nuværende udgift til græsslåning 13.000 pr. år.

Som opfattet og forstået af referent Peter (28)